Ekstraordinær generalforsamling

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Breimsbygda Skisenter AS, org 966 596 996

www.breimsbygdaskisenter.no
Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling 13. mars 2022 kl 19.00 i selskapets lokaler på Utvikfjellet.


Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamling og fortegnelse over de aksjonærer som har møtt

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

3. Godkjennelse av innkallingen

4. Forslag om forhøyelse av aksjekapitalen ved emisjon, samt vedtektsendring


Styret foreslår å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 3.000.000,- ved en offentlig emisjon. Begrunnelsen for styrets forslag om forhøyelse av selskapets aksjekapital er å tilføre ny kapital til selskapet. Siste fastsatte årsregnskap og revisjonsberetning er tilgjengelig på selskapets kontor.


På bakgrunn av ovenstående foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. Offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen.

2. Aksjekapitalen forhøyes med inntil kr 3.000.000,-

3. Minimum for emisjonen er kr 1.500.000,-

4. Aksjekapitalen forhøyes ved å utstede inntil 1000 nye b- aksjer pålydende a kr 250,-, med kr 2.750,- i overkurs. Innbetaling pr aksje blir til sammen kr 3.000,-

  1. Kapitalforhøyelsen gjennomføres med virkning fra 01.04.2022.

  2. Kapitalforhøyelsen skal brukes til styrking av egenkapitalen i selskapet og nødvendige investeringer i selskapet. Egenkapitalen i dag er negativ med kr 1.229.944,-

  3. Emisjonen vil innebære at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av de nye aksjene fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4. Styret er av den oppfatning at fravikelsen fra aksjonærenes fortrinnsrett er i Selskapets og aksjonærfellesskapets beste interesse, og i samsvar med aksjelovens krav til likebehandling og forbudet mot å gi noen aksjonærer en urimelig fordel på bekostning av Selskapet eller aksjonærfellesskapet.

  4. Vedtektenes § 4 oppdateres når emisjonen er avsluttet og skal lyde:

Selskapets aksjekapital er kr (beløp) fordelt på (antall) aksjer. Aksjenes pålydende er kr (beløp).Byrkjelo, 28.02.2022


Kjell Paulen

Styreleiar

Siste innlegg

Se alle

Ski & Bad !